وبلاگ شخصی انجنیر احسان الح

Total Station توتال ستیشن

ارسال شده توسط akhundzada در تاریخ: 14 ژانویه 2012

 

                                                                                        

عیا ر نمودن توتال ستیشن مثل تیودولیت بوده، که اولا شاقول آپتیکی را به مرکزیت آورده و ابترازو کروی را نظر به پایه ها حباب انرا به وسط میاوریم ، ابترازو استوانه ای که نظربه ابترازو کروی دقیق تر است ا نرانظر به پیچ های تسویه به وسط میاوریم وبعدا شاقول آپتیکی را دو باره کنترول نموده تاکه ازمرکزیت خارج نشده باشد.

 

ü     برای روشن کردن توتال ستیشن دکمه بنام (PWR) که به رنگ سرخ میباشد انرا فشار داده تاکه اله روشن شود وهمچنان برای خاموش کردن ان هم دکمه (PWR) را فشار داده و Enter  می نمایم.

ü     بعد از روشن کردن اله تلسکوب را دور داده تا که اله اماده کارشود..

ü     ابترازو که درسکرین موقیعت دارد نظر به ابترازو استوانه ای دقیق تر است که به فشاردادن دکمه که بالای ان علامه بترازو و صفر (0) نوشته میباشد اورده میشود و نظر به پیچ های تسویه حباب انرا به وسط میاید.

ü     برای تنظیمات واحدات در توتال ستیشن به تکمه Menu فشار داده و در Menu ، setting را Enter  می نمایم و در Units , setting  را Enter   نموده و در انجا واحدات طول ، زاویه ، حرارت ، فشار را تنظیم می نمایم و برای تغیر دادن واحدات از دکمه که علامه ƒ„دارد استفاده می نمایم ، دکمه Enter که بالای ان Entو Record نوشته می باشد و رنگ ان زرد می باشد .

ü     برای تشکیل دادن فایل خود در Menu , Jop را Enter نموده و نام موضوع کار خود را برایش میدهیم و Enter  می نمایم.

ü     برای از بین بردن کار(Jop) را که قبلا اجرا کرده ایم طور ذیل عمل می نمایم:

به دکمه Menu فشار داده در انجا Jop  را انتخاب (Enter) می نمایم بعدا دکمه MSR2 را فشار داده Error  می دهد(Are you sure) اگر بخواهیم انر از بین ببریم Enter می نمایم یا اگر از بین بردن ان صرف نظر کنیم دکمه Esc را فشار میدهیم.

ü     اگر در حافظه توتل ستیشن نام کارهایکه قبلا اجرا کرده ایم موجود باشد بخواهیم نام کار جدید را داخل نمایم قرار ذیل عمل می نمایم:

به دکمه Menu فشار داده در انجا Jop را انتخاب (Enter) می نمایم بعدا دکمه MSR1 را فشار داده صفحه میاید که در انجا نام کار جدید را داده و Double Enter می نمایم.

در Menu Jop با فشار دادن دکمه DSP کار را که قبلا اجرا کرده ایم می توانیم انر به یک نام دیگر هم save کنیم خوبی این کار درین است اگر یکی ان از بین برد دیگر ان موجود می باشد.

در Menu Jop با فشار دادن دکمه ANG معلومات(Information) را در باره کاریکه قبلا اجرا کرده ایم میدهد.

MSR1  è Create

MSR2  è Delete

DSP     è Ctrl

ANG    è Information

 

 

 

 

 

ü     دکمه سبز بنام Mode حروف را به اعداد و اعداد را به حروف تبدیل میکند.

ü     برای تنظیمات ستیشن دکمه 7 که بالای ان STN نوشته می باشد فشار داده که موضوعات ذیل میاید :

 

1-Knoun

2-Recation

3-Quick

ü     در ستیشن اول Known را انتخاب(Enter) می نمایم.

ü     برای ستیشن های دیگر Quick را انتخاب می نمایم.

ü     بعد از انتخاب Known چیزهای ذیل رامی خواهد:

 

ST:    ST1   نام ستیشن که قرار داریم

HI:     1.65   آرتفاع آله

CD:   STN  کود نقط که قرار داریم

 

 

تمام چیزهایکه از آز ان قرائت اخذ می نمایم دارای کود های مختلف می باشد ، که بعضی انها قرار ذیل است:

 

 1. STN            ستیشن
 2. BM             Bench Mark
 3. BLDG                  کنج تعمیر
 4. BL              احاطه، دیوار، سرحد
 5. RD              سرک
 6. DRN           جویچه
 7. ELP            پایه برق
 8. TOP            نقط پیکتی
 9. GATE                  دروازه

 

بعد از عملیه های فوق کوردینات نقط که قرار داریم و همچنان ارتفاع آن را میخواهد.

 

Y       or      N:  1000.000        è Enter

X                E:   1000.000       è Enter

Z                 Z:   1000.000        è Enter

 

بعد از دادن کوردینات دو Option دیگر میاید که قرار ذیل است:

 

 1. COORD      تنها کوردینات نقط رامعلوم میکند
 2. ANGLE      زاویه ،فاصله…….نقط را معلوم میکند

 

 

 

 

از Option های فوق ANGLE را انتخاب (Enter) نموده، که بعد از Enter چیز های ذیل رامی خواهد:

 

BS     نقط عقبی

HT    ارتفاع رفرکتور

CD    کود نقط عقبی

               میکنیم  ازینکه در ستیشن اول نقط عقبی مو جود نمی باشد از ان صرف نظر

بعد از ان جهت را تعین میکنیم که قیمت انرا صفر داده وDouble Enter میکنیم.

 

 Az:   0   è Double Enter

 

بعد از عملیه های فوق رفرکتور را در نقط که می خواهیم قرائت انر اخذ نمایم قرار داده و شبکه موها را به وسط رفرکتور توجه می کنیم، بعد از انکه شبکه موها را به وسط رفرکتور توجه کردیم دکمه MSR1  یا MSR2 رافشار داده که بعد از سیگنال دادن قرائت اخذ میگردد و Enter می نمایم که عملیه های ذیل میاید:

 

PT:    101    نمبر نقط که قرائت انر از ستیشن اول اخذ نمودیم

HT:             ارتفاع توجه (ارتفاع رفرکتور)

CD:             کود نقط که قرائت انرا از ستیشن اول اخذ نمودیم

 

وظیفه دکمه ESC :-  صرف نظر کردن از عملیه که اجرا کرده ایم.

وظیفه دکمه DSP (Display) قرار ذیل است :

 

دکمه DSP را فشار داده صفحه میاید که در کنج ان  نوشته می باشد به این معنا که از  چهار صفحه وجود دارد و این صفحه اول است، در صفحه اول قیمت های ذیل وجود دارد:

 

HA:   زاویه افقی

VA:   زاویه شاقولی

SD:    Slope Distance فاصله مایل 

PT:    نمبر نقطه

HT:   ارتفاع توجه

ü  

   به دکمه DSP دوبار فشار داده به صفحه دوم داخل می شود که دارای قیمت های ذیل می باشد:

 

HA:   زاویه افقی

VD:   فاصله شاقولی

HD:   فاصله افقی

PT:    نمبر نقطه

HT:   ارتفاع توجه

 

 

به دکمه DSP سه بار فشار داده به صفحه سوم داخل میشود که دارای قیمت های ذیل می باشد:

 

HL:        زاویه است که قیمت ان دقیقا معلوم نیست

V:           میل به فیصد

HT:        ارتفاع توجه

PT:                  نمبر نقطه

 

به دکمه DSP چهار بار فشار داده به صفحه چهارم داخل میشود که دارای قیمت های ذیل می باشد:

 

        E:

     N:

     Z:

     PT:           نمبر نقطه                                                                                      

 

 

     وظیفه دکمه ANG:- زاویه را صفر می سازد که استفاده عملی ازان در خط اندازی و دیگر کار ها می باشد.

     وظیفه دکمه BS:- اگر کدام عدد ویا حرف را غلط نوشته کرده باشیم پاک میکند.

 

     درستیشن دوم تمام عملیه ها مانند ستیشن اول می باشد تفاوت که وجود دارد قرار ذیل است:

     به دکمه STN فشار داده که در انجا Quick را انتخاب(Enter) می نمایم.`

 1. Knoun
 2. Recation
 3. Quick      è Enter

 

که بعد از انتخاب Quick عملیه ذیل میاید:

 

ST:    ST2   ستیشن که قرار داریم

HI:              ارتفاع توجه

BS:    ST1   نقطه عقبی

AZ:    0        è Enter   زاویه را به استقامت ستیشن اول صفر میکنیم

 

برای اصلاح نمودن،ازبین بردن کدام نقط که قبلا اندازه گردیده باشد طورذیل عمل می نمایم:

به دکمه Menu فشارداده Data را انتخاب(Enter) نموده و بعدا Raw Data را انتخاب(Enter) می نمایم که به فشار دادن دکمه های MSR1,MSR2,DSP وظایف ذیل اجرامی شود:

MSR1è Delete   نقط که قبلا اندازه گردیده باشد ازبین می برد     

MSR2èEdit برای اصلاح نمودن نمبرنقط ،کود نقط و ارتفاع توجه استفاده میگردد         

DSP   è Searchبرای دریافت نقط که قبلا اندازه گردیده باشد استفاده میگردد    

 

 

 

 

تنظیم نمودن وقت در توتل ستیشن

به دکمه Menu فشار داده Time  را Enter می نمایم.

 

Date: تاریخ (سال،ماه،روز)

 Time: وقت     

 

 

دریافت نمودن فاصله د ست ناراست(غیرقابل دید)بین دونقط درنقشه برداری با توتل ستیشن

   فرضا درنقشه برداری از ستیشن ST1 ستیشن های ST2 وST3 قابل دید است ولی بین ستیشن های ST2 وST3 دید متقابل وجود ندارد در توتل ستیشن فاصله بین ستیشن هاST2 وST3 طور ذیل دریافت میگردد:

 

 

 

 

 

 

 

 

ü       

ü       

 

 

 

 

 

 

 

 

 – به دکمه Menu فشارداده

– Cogo را انتخاب(Enter) می نمایم

– درCogo، Inverse را انتخاب(Enter) می نمایم

– در Inverse، PT-PT را انتخاب(Enter) می نمایم

P1:    ST1  è Enter

P2:    ST2  è Enter

 

 

نکته: از ستیشن ST1 ستیشن های ST2 و ST3 تعین میگردد.

 

 

 

 

 

 

 

دریافت نمودن فاصله د ست ناراست(غیرقابل دید) بین دونقط با توتل ستیشن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

–         به دکمه Menu فشار داده.

–         Cogo را انتخاب (Enter) نموده.

–         در Cogo،  Inverseرا انتخاب می نمایم.

–         در Inverse،PT-PT را انتخاب می نمایم.

–         به نقط P1 یک نام را داده و دکمه MSR1 را فشار میدهیم تلسکوب را به نقط p1  توجه کرده و دوباره دکمه MSR1 را فشار میدهیم که بعد از سیگنال فاصله و دیگر قیمت ها را محاسبه میکند،و Enter میکنیم که بعد از Enter کودنقط ، ارتفاع توجه را داده ودوباره Enter می نمایم ، بعدا رفرکتور را در نقط p2 قرار داده وبه مثل نقط p1 عمل می نمایم که بعد از دریافت نقط p2  فاصله بین نقاط p1وp2 دریافت میگردد.

 

دریافت نمودن مساحت و محیط بین ستیشن ها در نقشه برداری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–         به دکمه Menu فشار داده.

–         Cogo را انتخاب (Enter) نموده.

–         در Cogo، Area and Perimeter را انتخاب می نمایم.

–          

PT:    ST1   è Enter

PT:    ST2   è  Enter

PT:    ST3   è  Enter

 

اگر ستیشن های دیگر هم داشته باشیم به همین طریقه پیش میرویم در غیر ان دکمه MSR2 را فشار داده مساحت و محیط بین سه ستیشن را محاسبه میکند.

 

Area: 6888.131m2

Perimeter:  423.780m

در اخیر Enter میکنیم تا قیمت های دریافت شده save شود.

 

دریافت نمودن مساحت و محیط یک ساحه با توتل ستیشن

–         به دکمه Menu فشار داده.

–         Cogo را انتخاب (Enter) نموده.

–         در Cogo، Area and Perimeter را انتخاب می نمایم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به نقط اول( PT ) یک نام را داده دکمه MSR1 را فشار میدهیم بعدا تلسکوب را به نقط اول ST1 توجه کرده ودوباره دکمهMSR1 را فشار داده که بعد از سیگنال قرائت آخذ میگردد که بعد اخذ قرائت Enter نموده نمبر نقط، کود نقط را نوشته کرده و دوباره Enter می نمایم تمام نقاط را به همین طریقه پیش می بریم.

PT:    ST1   è  MSR1 èMSR1 è Enter è Enter

PT:    ST2   è  MSR1 èMSR1 è Enter è Enter

PT:    ST3   è  MSR1 èMSR1 è Enter è Enter

PT:    ST4   è  MSR1 èMSR1 è Enter è Enter

 

اگردیگر نقاط موجود نبا شد دکمه MSR2 را فشار داده مساحت

بدون پاسخ برای "Total Station توتال ستیشن"

نوشتن نظر